خانم شایسته منش

اطلاعات تماس

مدیر بازرگانی و عضو هیئت مدیره

آدرس:
تهران

تلفن: 021-22775248

فکس: 021-22775306

موبایل: 0912-1906064

فرم تماس

قسمتهای ضروری*